18 THÁNG 09 | 2022
TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA
Hà Nội, Việt Nam
800 +
đại biểu tham dự trực tiếp

15 +
Diễn giả

53 +
Cơ quan thông tấn báo chí

+

Mục đích

- Tiếp tục quán triệt và triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam, nhất là các quan điểm, chủ trương mới trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

- Tạo diễn đàn để các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước thảo luận làm rõ các căn cứ lý luận, thực tiễn, làm cơ sở kiến nghị, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền về thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa.

 

Nội dung chính

- Rà soát, phân tích hệ thống chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa.

- Đánh giá tình hình thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa; việc huy động, bố trí nguồn lực cho bảo tồn và phát triển văn hóa và các vấn đề đặt ra.

- Đề xuất, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách và các giải pháp đẩy mạnh các nguồn lực cho bảo tồn, phát triển văn hóa.

 

Chủ đề

Chủ đề của Hội thảo là “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”. 

 

Thời gian, hình thức tổ chức

Hội thảo được tổ chức theo phương thức tập trung trong 01 ngày, phát trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến, vào ngày 17/12/2022 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh.

Hội thảo được tổ chức 02 phiên (phiên chuyên đề và phiên toàn thể) với các nhóm nội dung thảo luận chính về: Thể chế, chính sách và nguồn lực phát triển văn hóa.

 

Đại biểu cấp cao

Đồng chí VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

 

  • Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII

 

  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII

 

  • Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội: Khóa XIV từ 31/3/2021, Chủ tịch Quốc hội khóa XV từ 20/7/2021

 

  • Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh từ 4/2021

 

  • Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Diễn giả Hội thảo

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội

Chương trình