Sự kiện. tháng 12/2022

Khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022 - Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

 • Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh

 • Lễ khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

 • Lễ khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Xã hội Phan Viết Lượng

 • Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng

 • Lễ khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Lễ khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Lễ khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Lễ khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Lễ khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Lễ khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Lễ khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Lễ khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Lễ khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Lễ khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022

Khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022 - Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

 • Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh

 • Lễ khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

 • Lễ khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Xã hội Phan Viết Lượng

 • Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng

 • Lễ khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Lễ khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Lễ khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Lễ khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Lễ khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Lễ khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Lễ khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Lễ khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Lễ khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Lễ khai mạc Hội thảo Văn hóa 2022