Sự kiện. tháng 12/2022

Diễn giả Hội thảo

Ông Christian Manhart

Ông Christian Manhart

Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam

Thông tin cá nhân

Tiểu sử