Sự kiện. tháng 12/2022

Đại biểu cấp cao ns

Đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG

Đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG

Thường trực Ban Bí thư

Thông tin cá nhân

Tiểu sử