Sự kiện. tháng 12/2022

Đại biểu cấp cao ns

Đồng chí NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

Đồng chí NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Thông tin cá nhân

Tiểu sử