Sự kiện. tháng 12/2022

Diễn giả Hội thảo

Đồng chí Hà Kim Ngọc

Đồng chí Hà Kim Ngọc

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Thông tin cá nhân

Tiểu sử