Sự kiện. tháng 12/2022

Đại biểu cấp cao ns

Đồng chí NGUYỄN XUÂN THẮNG

Đồng chí NGUYỄN XUÂN THẮNG

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thông tin cá nhân

Tiểu sử