Sự kiện. tháng 12/2022

Diễn giả Hội thảo

Ông Park Nark Jong

Ông Park Nark Jong

Nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam

Thông tin cá nhân

Tiểu sử