Sự kiện. tháng 12/2022

Hình ảnh Bế mạc Hội thảo Văn hóa 2022 - Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

 • Hình ảnh Bế mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

 • Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

 • Hình ảnh Bế mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Hình ảnh Bế mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

 • Hình ảnh Bế mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Hình ảnh Bế mạc Hội thảo Văn hóa 2022

Hình ảnh Bế mạc Hội thảo Văn hóa 2022 - Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

 • Hình ảnh Bế mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

 • Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

 • Hình ảnh Bế mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Hình ảnh Bế mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

 • Hình ảnh Bế mạc Hội thảo Văn hóa 2022

 • Hình ảnh Bế mạc Hội thảo Văn hóa 2022