Sự kiện. tháng 12/2022

Diễn giả Hội thảo

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Thông tin cá nhân

Tiểu sử