Sự kiện. tháng 12/2022

Diễn giả Hội thảo

PGS.TS Đinh Công Tuấn

PGS.TS Đinh Công Tuấn

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội

Thông tin cá nhân

Tiểu sử