Sự kiện. tháng 12/2022

Đại biểu cấp cao ns

Đồng chí NGUYỄN ĐẮC VINH

Đồng chí NGUYỄN ĐẮC VINH

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục

Thông tin cá nhân

Tiểu sử