Sự kiện. tháng 12/2022

Diễn giả Hội thảo

Đồng chí Phạm Phú Ngọc

Đồng chí Phạm Phú Ngọc

Giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An

Thông tin cá nhân

Tiểu sử