Sự kiện. tháng 12/2022

Đại biểu cấp cao ns

Đồng chí VŨ ĐỨC ĐAM

Đồng chí VŨ ĐỨC ĐAM

Phó Thủ tướng Chính phủ

Thông tin cá nhân

Tiểu sử