Sự kiện. tháng 12/2022

Hình ảnh thảo luận tại Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Hình ảnh thảo luận tại Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Hình ảnh thảo luận tại Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Hình ảnh thảo luận tại Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • TGĐ Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh

 • Hình ảnh thảo luận tại Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Hình ảnh thảo luận tại Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • TGĐ Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh

 • Hình ảnh thảo luận tại Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế Phan Thanh Hải

 • PGS.TS Đinh Hồng Hải - Đại Học Khoa học, Xã hội và Nhân văn phát biểu thảo luận

 • Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông

 • Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông

 • Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông

 • Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông

 • Tổng Giám đốc BHD Ngô Bích Hạnh

Hình ảnh thảo luận tại Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Hình ảnh thảo luận tại Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Hình ảnh thảo luận tại Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Hình ảnh thảo luận tại Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • TGĐ Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh

 • Hình ảnh thảo luận tại Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Hình ảnh thảo luận tại Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • TGĐ Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh

 • Hình ảnh thảo luận tại Phiên toàn thể - Hội thảo Văn hóa 2022

 • Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế Phan Thanh Hải

 • PGS.TS Đinh Hồng Hải - Đại Học Khoa học, Xã hội và Nhân văn phát biểu thảo luận

 • Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông

 • Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông

 • Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông

 • Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông

 • Tổng Giám đốc BHD Ngô Bích Hạnh