Sự kiện. tháng 12/2022

Diễn giả Hội thảo

Đồng chí Nguyễn Văn Phong

Đồng chí Nguyễn Văn Phong

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Thông tin cá nhân

Tiểu sử