Sự kiện. tháng 12/2022

Diễn giả Hội thảo

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin cá nhân

Tiểu sử