Sự kiện. tháng 12/2022

Diễn giả Hội thảo

Đồng chí Lê Minh Hoan

Đồng chí Lê Minh Hoan

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin cá nhân

Tiểu sử