Sự kiện. tháng 12/2022

Đại biểu cấp cao ns

Đồng chí TRẦN THANH MẪN

Đồng chí TRẦN THANH MẪN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

Thông tin cá nhân

Tiểu sử