Sự kiện. tháng 12/2022

Đại biểu cấp cao ns

Đồng chí  Lê Minh Hoan

Đồng chí Lê Minh Hoan

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin cá nhân

Tiểu sử