Sự kiện. tháng 12/2022

Hát xoan Phú Thọ - Di sản văn hóa phi vật thể

 • Hát Xoan là một hình thức nghệ thuật trình diễn cộng đồng

 • Các nghệ nhân chuẩn bị trang phục trước buổi biểu diễn

 • Ở các phường Xoan, các đào nữ được lựa chọn, đào tạo ngay từ khi còn trẻ để có thể kế thừa di sản văn hóa của các bậc tiền nhân.

 • Các câu lạc bộ Hát Xoan thể hiện các chặng hát

 • Theo truyền thống, một canh Hát Xoan phải trình diễn theo ba chặng hát: Chặng hát nghi lễ theo tín ngưỡng dân gian; phần trình diễn các quả cách và phần hát hội

 • Hát Xoan là di sản đầu tiên trên thế giới được UNESCO đồng ý rút khỏi Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, chuyển sang Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

 • Hát Xoan là hình thức âm nhạc dân gian truyền thống, kết hợp văn hóa, lịch sử và nghệ thuật, sự độc đáo ở lời ca, giai điệu và làn điệu được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế kỷ.

Hát xoan Phú Thọ - Di sản văn hóa phi vật thể

 • Hát Xoan là một hình thức nghệ thuật trình diễn cộng đồng

 • Các nghệ nhân chuẩn bị trang phục trước buổi biểu diễn

 • Ở các phường Xoan, các đào nữ được lựa chọn, đào tạo ngay từ khi còn trẻ để có thể kế thừa di sản văn hóa của các bậc tiền nhân.

 • Các câu lạc bộ Hát Xoan thể hiện các chặng hát

 • Theo truyền thống, một canh Hát Xoan phải trình diễn theo ba chặng hát: Chặng hát nghi lễ theo tín ngưỡng dân gian; phần trình diễn các quả cách và phần hát hội

 • Hát Xoan là di sản đầu tiên trên thế giới được UNESCO đồng ý rút khỏi Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, chuyển sang Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

 • Hát Xoan là hình thức âm nhạc dân gian truyền thống, kết hợp văn hóa, lịch sử và nghệ thuật, sự độc đáo ở lời ca, giai điệu và làn điệu được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế kỷ.