Sự kiện. tháng 12/2022

Độc đáo lễ cấp sắc của người Dao Tiền ở Cao Bằng

 • Nam giới đã lập gia đình được thụ lễ thì vợ cũng sẽ được tham gia. Bởi vậy, trong Lễ Tẩu Sai cũng có cả những đệ tử nữ được thụ lễ.

 • Các đệ tử nam chờ được thụ lễ trong Lễ Cấp sắc.

 • Các đệ tử cùng với sư phụ thực hiện nghi lễ cúng trên đàn tế trời

 • Sau lễ tết trời, các đệ tử được nhận ấn từ thầy, chính thức trở thành các đại pháp sư.

 • Chiếc ấn là sự chứng nhận của những người đàn ông trong Lễ Cấp sắc đã trở thành đại pháp sư

 • Các thầy cúng làm nghi lễ cúng cấp bằng sắc cho các đệ tử.

 • Trong suốt thời gian diễn ra các nghi lễ, các bà vợ trong trang phục truyền thống thường xuyên có mặt theo dõi.

 • Lần lượt các thầy cúng thực hiện nghi lễ chạy lên tấm bảng tên người các đệ tử.

 • Nghi lễ tâm linh độc đáo diễn ra vào ngày thứ 3 của buổi lễ.

 • Nghi lễ kết thúc bằng việc đốt các loại sớ nhằm cẩn cáo với thánh thần về việc đã thăng chức cho đệ tử thành đại pháp sư.

Độc đáo lễ cấp sắc của người Dao Tiền ở Cao Bằng

 • Nam giới đã lập gia đình được thụ lễ thì vợ cũng sẽ được tham gia. Bởi vậy, trong Lễ Tẩu Sai cũng có cả những đệ tử nữ được thụ lễ.

 • Các đệ tử nam chờ được thụ lễ trong Lễ Cấp sắc.

 • Các đệ tử cùng với sư phụ thực hiện nghi lễ cúng trên đàn tế trời

 • Sau lễ tết trời, các đệ tử được nhận ấn từ thầy, chính thức trở thành các đại pháp sư.

 • Chiếc ấn là sự chứng nhận của những người đàn ông trong Lễ Cấp sắc đã trở thành đại pháp sư

 • Các thầy cúng làm nghi lễ cúng cấp bằng sắc cho các đệ tử.

 • Trong suốt thời gian diễn ra các nghi lễ, các bà vợ trong trang phục truyền thống thường xuyên có mặt theo dõi.

 • Lần lượt các thầy cúng thực hiện nghi lễ chạy lên tấm bảng tên người các đệ tử.

 • Nghi lễ tâm linh độc đáo diễn ra vào ngày thứ 3 của buổi lễ.

 • Nghi lễ kết thúc bằng việc đốt các loại sớ nhằm cẩn cáo với thánh thần về việc đã thăng chức cho đệ tử thành đại pháp sư.