Sự kiện. tháng 12/2022
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO SỐ 2 - HỘI THẢO VĂN HÓA VIỆT NAM NĂM 2022

Trân trọng giới thiệu Thông báo số 2 của Ban Tổ chức Hội thảo Văn hóa Việt Nam 2022 với chủ đề: “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”.

Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc tháng 11 năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tổ chức Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề: “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”. Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo.

Đây là diễn đàn để các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan và các nhà quản lý, nhà khoa học trong, ngoài nước tham gia báo cáo, thảo luận nhằm làm rõ các căn cứ lý luận, thực tiễn; trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách và các giải pháp đẩy mạnh việc huy động, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho bảo tồn, phát triển văn hóa theo chủ trương, đường lối của Đảng. Việc tổ chức Hội thảo cũng hướng tới kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hoá Việt Nam (1943 - 2023).

1. Về thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức

- Thời gian: 01 ngày, 17/12/2022 (từ 8h00 đến 17h30).

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Hình thức tổ chức: Hội thảo được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam, kết nối với một số điểm cầu trong cả nước và phát trực tuyến trên nền tảng Internet. Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tài liệu sẽ được cung cấp cho các đại biểu qua hình thức trực tiếp và điện tử (quét QR Code). Sau khi Hội thảo kết thúc, Ban T chức sẽ in Kỷ yếu Hội thảo.

2. Chủ trì Hội thảo

Chủ trì Hội thảo là đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thảo.

3. Về thành phần

- Tổng số khách mời tham dự Hội thảo khoảng hơn 800 đại biểu tham dự tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và trực tuyến tại một số điểm cầu và qua nền tảng Internet.

- Tham dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các cơ quan Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh/thành phố, các Bộ, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong nước và quốc tế; đại diện một số doanh nghiệp, hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và liên quan tới văn hóa.

4. Về chương trình Hội thảo

Hội thảo gồm 02 phiên (phiên chuyên đề và phiên toàn thể) với 03 nhóm nội dung chính: Thể chế, Chính sách và Nguồn lực phát triển văn hóa. Mỗi phiên sẽ có 01 báo cáo trung tâm, các tham luận và phần thảo luận của các diễn giả, chuyên gia (phần thảo luận với hình thức trao đổi, thảo luận bàn tròn).

Trong Phiên chuyên đề, Hội thảo sẽ nghe phát biểu khai mạc của lãnh đạo Quốc hội, phát biểu đề dẫn của lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, báo cáo của các bộ, ngành Trung ương, ý kiến tham luận và thảo luận của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các địa phương, cơ sở đào tạo về văn hóa, nghệ thuật, các chuyên gia về quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển văn hóa, về thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và những vấn đề đặt ra qua các góc nhìn khác nhau.

Trong Phiên toàn thể, Hội thảo sẽ tiếp tục nghe phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các báo cáo đánh giá về chính sách, pháp luật và nguồn lực cho phát triển văn hóa; kinh nghiệm quốc tế của một số nước và ý kiến tham luận, thảo luận của lãnh đạo một số địa phương, các chuyên gia trong nước, quốc tế, doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ Hội thảo, có triển lãm về văn hóa, nghệ thuật vùng Kinh Bắc tại sảnh Hội trường chính.

Với việc tổ chức Hội thảo Văn hóa 2022, Ban Tổ chức hy vọng góp phần đẩy mạnh thể chế hóa đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật cụ thể và triển khai các nguồn lực một cách thiết thực, hiệu quả để xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hoá thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Thông tin chi tiết về Hội thảo tham khảo tại địa chỉ: 

  • Trang web của Hội thảo: https://hoithaovhgd.quochoi.vn/
  • Trang web của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục:   

https://quochoi.vn/uybanvanhoagiaoducthanhnienthieunienvanhidong/Pages/default.aspx

                                                                          BAN TỔ CHỨC