Sự kiện. tháng 12/2022
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO SỐ 1 - HỘI THẢO VĂN HÓA VIỆT NAM NĂM 2022

Trân trọng giới thiệu Thông báo số 1 của Ban Tổ chức Hội thảo Văn hóa Việt Nam 2022 với chủ đề: “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”.

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, văn hoá luôn là lĩnh vực được Đảng, Nhà nước ta chú trọng xây dựng, phát triển ngang tầm các nhiệm vụ quan trọng khác về kinh tế, chính trị, xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, những năm qua Quốc hội đã làm tốt công tác xây dựng chính sách, pháp luật, giám sát và quyết định được nhiều vấn đề quan trọng nhằm bảo tồn, phát triển văn hoá, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc tháng 11 năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quan tâm chỉ đạo tổ chức Hội thảo Văn hóa Việt Nam 2022 với chủ đề: “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”. Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo.

Hội thảo diễn đàn để các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan các nhà quản lý, nhà khoa học trong, ngoài nước tham gia báo cáo, thảo luận nhằm làm rõ các căn cứ lý luận, thực tiễn; trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách và các giải pháp đẩy mạnh việc huy động, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho bảo tồn, phát triển văn hóa theo chủ trương, đường lối của Đảng và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc tổ chức Hội thảo cũng hướng tới kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hoá Việt Nam (1943-2023).

Hội thảo dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 12 năm 2022 tại tỉnh Bắc Ninh, với sự tham dự của khoảng 1.000 đại biểu, được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam và phát trực tiếp trên các nền tảng Internet. Hội thảo gồm 02 phiên (phiên chuyên đề và phiên toàn thể) với 03 nhóm nội dung chính: Thể chế, Chính sách và Nguồn lực phát triển văn hóa. Mỗi phiên sẽ có 01 báo cáo trung tâm, các tham luận và phần thảo luận của các diễn giả, chuyên gia.

Với sự tham gia của đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương và các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, Ban Tổ chức Hội thảo Văn hóa Việt Nam 2022 hy vọng góp phần đẩy mạnh thể chế hóa đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật cụ thể và triển khai các nguồn lực một cách thiết thực, hiệu quả để xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hoá thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

                                           BAN TỔ CHỨC